DebugBuildExtension Třída

Definice

Rozšíření sestavení pro podporu ladicího programu pracovního postupuBuild Extension for Workflow debugger support.

public ref class DebugBuildExtension : Microsoft::Build::Tasks::Xaml::IXamlBuildTypeGenerationExtension
public class DebugBuildExtension : Microsoft.Build.Tasks.Xaml.IXamlBuildTypeGenerationExtension
type DebugBuildExtension = class
    interface IXamlBuildTypeGenerationExtension
Public Class DebugBuildExtension
Implements IXamlBuildTypeGenerationExtension
Dědičnost
DebugBuildExtension
Implementuje

Konstruktory

DebugBuildExtension()

Inicializuje novou instanci DebugBuildExtension třídy.Initializes a new instance of the DebugBuildExtension class.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Execute(ClassData, XamlBuildTypeGenerationExtensionContext)

Určuje, zda symbol ladění se zadanými aktualizacemi kontrolního součtu.Indicates whether the debug symbol with specified checksum updates.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro