MapWhenOptions.Branch Vlastnost

Definice

Větev pořízena pro kladnou shodu.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::RequestDelegate ^ Branch { Microsoft::AspNetCore::Http::RequestDelegate ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::RequestDelegate ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate Branch { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate? Branch { get; set; }
member this.Branch : Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate with get, set
Public Property Branch As RequestDelegate

Hodnota vlastnosti

RequestDelegate

Platí pro