RequestLocalizationOptions.DefaultRequestCulture Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví výchozí jazykovou verzi, která má být použita pro požadavky, pokud nelze určit podporovanou jazykovou verzi jedním z konfigurovaných IRequestCultureProvider s. Výchozí hodnota jsou CurrentCulture a CurrentUICulture .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Localization::RequestCulture ^ DefaultRequestCulture { Microsoft::AspNetCore::Localization::RequestCulture ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Localization::RequestCulture ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Localization.RequestCulture DefaultRequestCulture { get; set; }
member this.DefaultRequestCulture : Microsoft.AspNetCore.Localization.RequestCulture with get, set
Public Property DefaultRequestCulture As RequestCulture

Hodnota vlastnosti

RequestCulture

Platí pro