TouchPoint.PageY Vlastnost

Definice

Souřadnice Y dotykového bodu vzhledem k hornímu okraji dokumentu Na rozdíl od ClientY , tato hodnota zahrnuje svislý posun posunutí, pokud existuje.

public:
 property double PageY { double get(); void set(double value); };
public double PageY { get; set; }
member this.PageY : double with get, set
Public Property PageY As Double

Hodnota vlastnosti

Double

Platí pro