ConcurrencyLimiterMiddleware.Invoke(HttpContext) Metoda

Definice

Vyvolá logiku middlewaru.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ Invoke(Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task Invoke (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context);
member this.Invoke : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function Invoke (context As HttpContext) As Task

Parametry

context
HttpContext

Hodnota HttpContext

Návraty

Task

A, Task která se dokončí, když požadavek opustí.

Platí pro