QueuePolicyOptions.RequestQueueLimit Vlastnost

Definice

Maximální počet požadavků zařazených do fronty, než server začne odmítat připojení s 503 Nedostupná služba. Tato možnost je vysoce závislá na aplikaci a musí být nakonfigurována aplikací.

public:
 property int RequestQueueLimit { int get(); void set(int value); };
public int RequestQueueLimit { get; set; }
member this.RequestQueueLimit : int with get, set
Public Property RequestQueueLimit As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Platí pro