QueryString.Add Metoda

Definice

Přetížení

Add(QueryString)

Zřetězí other do aktuálního řetězce dotazu.

Add(String, String)

Zřetězí řetězec dotazu s name value aktuálním řetězcem dotazu a.

Add(QueryString)

Zřetězí other do aktuálního řetězce dotazu.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Http::QueryString Add(Microsoft::AspNetCore::Http::QueryString other);
public Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString Add (Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString other);
member this.Add : Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString -> Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString
Public Function Add (other As QueryString) As QueryString

Parametry

other
QueryString

QueryStringPro zřetězení.

Návraty

QueryString

Zřetězené QueryString .

Platí pro

Add(String, String)

Zřetězí řetězec dotazu s name value aktuálním řetězcem dotazu a.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Http::QueryString Add(System::String ^ name, System::String ^ value);
public Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString Add (string name, string value);
member this.Add : string * string -> Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString
Public Function Add (name As String, value As String) As QueryString

Parametry

name
String

Název řetězce dotazu, který se má zřetězit

value
String

Hodnota řetězce dotazu, který se má zřetězit

Návraty

QueryString

Zřetězené QueryString .

Platí pro