UserStore<TUser,TRole,TContext,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TUserToken>.GetPasswordHashAsync(TUser, CancellationToken) Metoda

Definice

Získá hodnotu hash hesla pro uživatele.

public virtual System.Threading.Tasks.Task<string> GetPasswordHashAsync (TUser user, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member GetPasswordHashAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
override this.GetPasswordHashAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
Public Overridable Function GetPasswordHashAsync (user As TUser, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of String)

Parametry

user
TUser

Uživatel, pro kterého se má načíst hodnota hash hesla

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenSlouží k šíření oznámení, která by měla být operace zrušena.

Návraty

Task<String>

A Task<TResult> který obsahuje hodnotu hash hesla pro uživatele.

Implementuje

Platí pro