AdapterFactory Třída

Definice

Výchozí AdapterFactory, který se má použít pro řešení Microsoft.AspNetCore.JsonPatch.Internal.IAdapter .

public ref class AdapterFactory : Microsoft::AspNetCore::JsonPatch::Adapters::IAdapterFactory
public class AdapterFactory : Microsoft.AspNetCore.JsonPatch.Adapters.IAdapterFactory
type AdapterFactory = class
    interface IAdapterFactory
Public Class AdapterFactory
Implements IAdapterFactory
Dědičnost
AdapterFactory
Implementuje

Konstruktory

AdapterFactory()

Metody

Create(Object, IContractResolver)

Vytvoří Microsoft.AspNetCore.JsonPatch.Internal.IAdapter pro aktuální objekt.

Platí pro