ApiConventionMethodAttribute.ConventionType Vlastnost

Definice

Získá typ konvence.

public:
 property Type ^ ConventionType { Type ^ get(); };
public Type ConventionType { get; }
member this.ConventionType : Type
Public ReadOnly Property ConventionType As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Platí pro