PageConventionCollection.AddAreaPageRouteModelConvention(String, String, Action<PageRouteModel>) Metoda

Definice

Vytvoří a přidá objekt IPageRouteModelConvention , který vyvolá akci na PageRouteModel stránce pro stránku se zadaným názvem umístěným v zadané oblasti.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageRouteModelConvention ^ AddAreaPageRouteModelConvention(System::String ^ areaName, System::String ^ pageName, Action<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::PageRouteModel ^> ^ action);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention AddAreaPageRouteModelConvention (string areaName, string pageName, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> action);
member this.AddAreaPageRouteModelConvention : string * string * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention
Public Function AddAreaPageRouteModelConvention (areaName As String, pageName As String, action As Action(Of PageRouteModel)) As IPageRouteModelConvention

Parametry

areaName
String

Název oblasti

pageName
String

Název stránky, např. /Users/list

Název stránky je cesta k souboru bez přípony, relativní vzhledem k kořenovému adresáři stránek zadané oblasti. například název stránky pro oblasti souboru/identita, stránky/Správa/účty. cshtml, je /Manage/Accounts.

action
Action<PageRouteModel>

Hodnota Action

Návraty

IPageRouteModelConvention

Přidaný IPageRouteModelConvention .

Platí pro