ContentResult Třída

Definice

Při ActionResult spuštění se vytvoří odpověď s obsahem.

public ref class ContentResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionResult
public ref class ContentResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionResult, Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Infrastructure::IStatusCodeActionResult
public class ContentResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionResult
public class ContentResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionResult, Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.IStatusCodeActionResult
type ContentResult = class
  inherit ActionResult
type ContentResult = class
  inherit ActionResult
  interface IStatusCodeActionResult
  interface IActionResult
type ContentResult = class
  inherit ActionResult
  interface IActionResult
  interface IStatusCodeActionResult
Public Class ContentResult
Inherits ActionResult
Public Class ContentResult
Inherits ActionResult
Implements IActionResult, IStatusCodeActionResult
Dědičnost
ContentResult
Implementuje

Konstruktory

ContentResult()

Vlastnosti

Content

Získá nebo nastaví obsah představující text odpovědi.

ContentType

Získá nebo nastaví hlavičku Content-Type odpovědi.

StatusCode

Získá nebo nastaví stavový kód HTTP.

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Provede operaci výsledku metody akce synchronně. MVC volá tuto metodu, aby zpracuje výsledek metody akce.

(Zděděno od ActionResult)
ExecuteResultAsync(ActionContext)

Spustí operaci výsledku metody akce asynchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

Platí pro