AfterActionResultEventData Třída

Definice

Ta EventData , která nastane po vyvolání výsledku akce.

public ref class AfterActionResultEventData sealed : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Diagnostics::EventData
public sealed class AfterActionResultEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.EventData
type AfterActionResultEventData = class
    inherit EventData
Public NotInheritable Class AfterActionResultEventData
Inherits EventData
Dědičnost
AfterActionResultEventData

Konstruktory

AfterActionResultEventData(ActionContext, IActionResult)

Inicializuje novou instanci AfterActionResultEventData .

Pole

EventName

Název události.

EventNamespace

Obor názvů události.

(Zděděno od EventData)

Vlastnosti

ActionContext

Kontext akce

Count

Počet událostí.

(Zděděno od EventData)
Item[Int32] (Zděděno od EventData)
Result

Výsledek.

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerable.GetEnumerator() (Zděděno od EventData)
IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator() (Zděděno od EventData)
IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count (Zděděno od EventData)
IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32] (Zděděno od EventData)

Platí pro