FileStreamResult.ExecuteResultAsync(ActionContext) Metoda

Definice

Spustí operaci výsledku metody akce asynchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce. Výchozí implementace této metody volá ExecuteResult(ActionContext) metodu a vrátí dokončenou úlohu.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ ExecuteResultAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext ^ context);
public override System.Threading.Tasks.Task ExecuteResultAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext context);
override this.ExecuteResultAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides Function ExecuteResultAsync (context As ActionContext) As Task

Parametry

context
ActionContext

Kontext, ve kterém je výsledek proveden. Kontextové informace obsahují informace o provedené akci a informace o žádostech.

Návraty

Task

Úkol, který představuje asynchronní operaci Execute.

Platí pro