FileStreamResult.FileStream Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví datový proud se souborem, který se pošle zpátky jako odpověď.

public:
 property System::IO::Stream ^ FileStream { System::IO::Stream ^ get(); void set(System::IO::Stream ^ value); };
public System.IO.Stream FileStream { get; set; }
member this.FileStream : System.IO.Stream with get, set
Public Property FileStream As Stream

Hodnota vlastnosti

Stream

Platí pro