ICompatibilitySwitch.IsValueSet Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda byla Value vlastnost nastavena.

public:
 property bool IsValueSet { bool get(); };
public bool IsValueSet { get; }
member this.IsValueSet : bool
Public ReadOnly Property IsValueSet As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Poznámky

Tuto možnost používá infrastruktura kompatibility k určení, jestli vývojář aplikace nastavil explicitně nastavenou hodnotu přidruženou k tomuto přepínači.

Platí pro