DefaultMetadataDetails.DisplayMetadata Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví DisplayMetadata .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Metadata::DisplayMetadata ^ DisplayMetadata { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Metadata::DisplayMetadata ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Metadata::DisplayMetadata ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Metadata.DisplayMetadata DisplayMetadata { get; set; }
member this.DisplayMetadata : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Metadata.DisplayMetadata with get, set
Public Property DisplayMetadata As DisplayMetadata

Hodnota vlastnosti

DisplayMetadata

Platí pro