DefaultModelMetadata.DisplayFormatString Vlastnost

Definice

Získá formátovací řetězec (viz https://msdn.microsoft.com/en-us/library/txafckwd.aspx) použitý k zobrazení modelu.

public:
 virtual property System::String ^ DisplayFormatString { System::String ^ get(); };
public override string DisplayFormatString { get; }
member this.DisplayFormatString : string
Public Overrides ReadOnly Property DisplayFormatString As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro