ModelMetadata.BindingSource Vlastnost

Definice

Získá metadata pořadače pro tento model.

public:
 abstract property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::BindingSource ^ BindingSource { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::BindingSource ^ get(); };
public abstract Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.BindingSource BindingSource { get; }
member this.BindingSource : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.BindingSource
Public MustOverride ReadOnly Property BindingSource As BindingSource

Hodnota vlastnosti

BindingSource

Platí pro