MvcOptions.AllowValidatingTopLevelNodes Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje, zda jsou ověřovány parametry akce vázané na model, vlastnosti kontroleru, parametry obslužné rutiny stránky nebo vlastnosti modelu stránky (kromě ověřování jejich prvků nebo vlastností). Pokud je nastavená na , a atributy ValidationAttribute na těchto uzlech nejvyšší úrovně true BindRequiredAttribute jsou zaškrtnuté. V opačném případě jsou tyto atributy ignorovány.

public:
 property bool AllowValidatingTopLevelNodes { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowValidatingTopLevelNodes { get; set; }
member this.AllowValidatingTopLevelNodes : bool with get, set
Public Property AllowValidatingTopLevelNodes As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Výchozí hodnota je , true pokud je verze nebo Version_2_1 false novější. V opačném případě.

Poznámky

Tato vlastnost je přidružena k přepínači kompatibility a může poskytovat jiné chování v závislosti na nakonfigurované verzi kompatibility pro aplikaci. Pokyny a příklady nastavení verze kompatibility aplikace najdete v CompatibilityVersion tématu .

Konfigurace požadované hodnoty přepínače kompatibility voláním metody setter této vlastnosti bude mít přednost před hodnotou odvozenou z aplikace CompatibilityVersion .

Pokud je verze kompatibility aplikace nastavená na , bude mít toto nastavení hodnotu , pokud není Version_2_0 false explicitně nakonfigurované.

Pokud je verze kompatibility aplikace nastavená na nebo vyšší, bude mít toto nastavení hodnotu , pokud není Version_2_1 true explicitně nakonfigurované.

Platí pro