MvcOptions.RespectBrowserAcceptHeader Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví příznak, který způsobí, že vyjednávání obsahu ignoruje hlavičku Accept, pokud obsahuje typ média / . false ve výchozím nastavení.

public:
 property bool RespectBrowserAcceptHeader { bool get(); void set(bool value); };
public bool RespectBrowserAcceptHeader { get; set; }
member this.RespectBrowserAcceptHeader : bool with get, set
Public Property RespectBrowserAcceptHeader As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Platí pro