MvcOptions.ReturnHttpNotAcceptable Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví příznak, který rozhoduje, zda bude vrácena odpověď HTTP 406 Není přijatelná, pokud není vybrán žádný formátovací modul pro formátování odpovědi. false ve výchozím nastavení.

public:
 property bool ReturnHttpNotAcceptable { bool get(); void set(bool value); };
public bool ReturnHttpNotAcceptable { get; set; }
member this.ReturnHttpNotAcceptable : bool with get, set
Public Property ReturnHttpNotAcceptable As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Platí pro