MvcOptions.ReturnHttpNotAcceptable Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví příznak, který určuje, jestli se vrátí nepřijatelná odpověď HTTP 406, pokud není vybraný žádný formátovací modul pro naformátování odpovědi. false ve výchozím nastavení.

public:
 property bool ReturnHttpNotAcceptable { bool get(); void set(bool value); };
public bool ReturnHttpNotAcceptable { get; set; }
member this.ReturnHttpNotAcceptable : bool with get, set
Public Property ReturnHttpNotAcceptable As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Platí pro