ObjectResult.DeclaredType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví deklarovaný typ.

public:
 property Type ^ DeclaredType { Type ^ get(); void set(Type ^ value); };
public Type DeclaredType { get; set; }
public Type? DeclaredType { get; set; }
member this.DeclaredType : Type with get, set
Public Property DeclaredType As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Platí pro