FormActionTagHelper.Process(TagHelperContext, TagHelperOutput) Metoda

Definice

Synchronně spustí TagHelper s danými context a output .

public:
 override void Process(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public override void Process (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
override this.Process : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> unit
Public Overrides Sub Process (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput)

Parametry

context
TagHelperContext

Obsahuje informace spojené s aktuální značkou HTML.

output
TagHelperOutput

Stavový prvek HTML použitý pro vygenerování značky jazyka HTML.

Výjimky

Vyvoláno, pokud je zadán atribut FormAction Action , nebo, nebo Controller Fragment Route jsou jiné nežnull , nebo pokud uživatel zadal atributy ASP-Route-* . Také vyvolána Route , pokud a jedna nebo obojí Action a Controller jsou jiné nežnull

Poznámky

Neprovede nic, pokud uživatel poskytne atribut FormAction .

Platí pro