RazorParserOptions.ParseLeadingDirectives Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda analyzátor bude analyzovat pouze úvodní direktivy. Pokud je hodnota true , analyzátor se zastaví na prvním obsahu HTML nebo bloku kódu C#. Pokud je hodnota false , bude rozložen celý dokument.

public:
 abstract property bool ParseLeadingDirectives { bool get(); };
public abstract bool ParseLeadingDirectives { get; }
member this.ParseLeadingDirectives : bool
Public MustOverride ReadOnly Property ParseLeadingDirectives As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Poznámky

Při současném nastavení této možnosti na hodnotu true dojde k analýze pouze prvního řádku direktiv. V budoucí verzi je možné ji aktualizovat tak, aby obsahovala obsah úvodní směrnice.

Platí pro