TagHelperContext.Items Vlastnost

Definice

Získá kolekci položek používaných ke komunikaci s jinými ITagHelper typy.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::Object ^, System::Object ^> ^ Items { System::Collections::Generic::IDictionary<System::Object ^, System::Object ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> Items { get; }
member this.Items : System.Collections.Generic.IDictionary<obj, obj>
Public ReadOnly Property Items As IDictionary(Of Object, Object)

Hodnota vlastnosti

IDictionary<Object,Object>

Poznámky

Jedná IDictionary<TKey,TValue> se o kopírování do zápisu, aby bylo zajištěno, že položky přidané do této kolekce jsou viditelné pouze pro jiné ITagHelper cílení na podřízené prvky.

Platí pro