TagHelperContext Třída

Definice

Obsahuje informace týkající se spuštění ITagHelper s.

public ref class TagHelperContext
public class TagHelperContext
type TagHelperContext = class
Public Class TagHelperContext
Dědičnost
TagHelperContext

Konstruktory

TagHelperContext(String, TagHelperAttributeList, IDictionary<Object,Object>, String)

Vytvoří instanci nového TagHelperContext .

TagHelperContext(TagHelperAttributeList, IDictionary<Object,Object>, String)

Vytvoří instanci nového TagHelperContext .

Vlastnosti

AllAttributes

Každý atribut přidružený k aktuálnímu elementu HTML.

Items

Získá kolekci položek používaných ke komunikaci s jinými ITagHelper typy.

TagName

Analyzovaný název značky HTML elementu.

UniqueId

Identifikátor jedinečný pro prvek HTML, pro který je tento kontext pro.

Metody

Reinitialize(IDictionary<Object,Object>, String)

Vymaže TagHelperContext a aktualizuje stav pomocí zadaných hodnot.

Reinitialize(String, IDictionary<Object,Object>, String)

Vymaže TagHelperContext a aktualizuje stav pomocí zadaných hodnot.

Platí pro