IContentTypeProvider.TryGetContentType(String, String) Metoda

Definice

Určení typu MIME, pokud je zadaná cesta k souboru

public:
 bool TryGetContentType(System::String ^ subpath, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % contentType);
public bool TryGetContentType (string subpath, out string contentType);
abstract member TryGetContentType : string * string -> bool
Public Function TryGetContentType (subpath As String, ByRef contentType As String) As Boolean

Parametry

subpath
String

Cesta k souboru

contentType
String

Výsledný typ MIME

Návraty

Boolean

True, pokud se dá určit typ MIME

Platí pro