InvalidProjectFileException.ErrorCode Vlastnost

Definice

Získá kód chyby, pokud existuje, přidružený ke zprávě výjimky.Gets the error code, if any, associated with the exception message.

public:
 property System::String ^ ErrorCode { System::String ^ get(); };
public string ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : string
Public ReadOnly Property ErrorCode As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec kódu chyby nebo odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic).Error code string, or a null reference (Nothing in Visual Basic).

Platí pro