ProjectTargetElement.DependsOnTargets Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu DependsOnTargets.Gets or sets the DependsOnTargets value. Pokud není zadán, vrátí prázdný řetězec.Returns empty string if it is not present. Odebere atribut, pokud je hodnota nastavena na prázdnou.Removes the attribute if the value to set is empty.

public:
 property System::String ^ DependsOnTargets { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DependsOnTargets { get; set; }
member this.DependsOnTargets : string with get, set
Public Property DependsOnTargets As String

Hodnota vlastnosti

String

Hodnota atributu DependsOnTargets nebo prázdný řetězec, pokud atribut není přítomen.The DependsOnTargets attribute value, or an empty string if the attribute is not present.

Poznámky

Odebere atribut DependsOnTargets, pokud je hodnota, která má být nastavena, nastavena na hodnotu null nebo prázdný řetězec.Removes the DependsOnTargets attribute if the value to set is set to null or an empty string.

Platí pro