Microsoft.Build.Execution Obor názvů

Obsahuje typy, které objektový model MSBuild používá k sestavení projektů. Contains types that the MSBuild object model uses to build projects. Informace naleznete v tématu MSBuild. For information, see MSBuild.

Třídy

BuildManager

Tato třída je veřejným vstupním bodem pro provádění sestavení.This class is the public entry point for executing builds.

BuildParameters

Tato třída reprezentuje všechna nastavení, která musí být určena pro spuštění sestavení.This class represents all of the settings which must be specified to start a build.

BuildRequestData

BuildRequestData zapouzdřuje všechna data potřebná k odeslání žádosti o sestavení.BuildRequestData encapsulates all of the data needed to submit a build request.

BuildResult

Obsahuje aktuální výsledky pro všechny cíle, které vytvořily výsledky pro konkrétní konfiguraci.Contains the current results for all of the targets which have produced results for a particular configuration.

BuildSubmission

BuildSubmission představuje požadavek na sestavení, který byl odeslán do BuildManager ke zpracování.A BuildSubmission represents an build request which has been submitted to the BuildManager for processing. Dá se použít ke spouštění synchronních nebo asynchronních požadavků sestavení a poskytuje přístup k výsledkům po dokončení.It may be used to execute synchronous or asynchronous build requests and provides access to the results upon completion.

HostServices

Implementace HostServices, která vystavuje přístup ze sestavení k hostiteli.Implementation of HostServices that mediates access from the build to the host.

OutOfProcNode

Tato třída reprezentuje implementaci INode pro uzly mimo proc.This class represents an implementation of INode for out-of-proc nodes.

ProjectInstance

Co uživatel získá, když naklonuje ProjectInstance.What the user gets when they clone off a ProjectInstance. Můžou k tomu přidržet, měnit nebo dotazovat položky a vlastnosti a několikrát je volat, aby si ho mohli sestavit.They can hold onto this, change/query items and properties, and call it several times to build it.

ProjectItemDefinitionInstance

Vyhodnocená definice položky pro konkrétní typ položky, převedená na všechny odkazy na XML.An evaluated item definition for a particular item-type, divested of all references to XML. NeměnnýImmutable.

ProjectItemGroupTaskInstance

Zabalí nehodnocenou položku ve skupině v rámci cíle.Wraps an unevaluated itemgroup under a target. NeměnnýImmutable.

ProjectItemGroupTaskItemInstance

Zabalí nehodnocenou položku v rámci objektu Item v cíli.Wraps an unevaluated item under an itemgroup in a target. NeměnnýImmutable.

ProjectItemGroupTaskMetadataInstance

Zabalí nehodnocený poskytnutým v rámci položky ve skupině položek v cíli, který není proměnlivý.Wraps an unevaluated metadatum under an item in an itemgroup in a target Immutable.

ProjectItemInstance

Zabalí vyhodnocenou položku pro účely sestavení.Wraps an evaluated item for build purposes

ProjectMetadataInstance

Zalomí vyhodnocenou metadata pro účely sestavení přidané a odebrané prostřednictvím metod v objektu ProjectItemInstance.Wraps an evaluated piece of metadata for build purposes Added and removed via methods on the ProjectItemInstance object. NEMĚNNÝ OBJEKT.IMMUTABLE OBJECT.

ProjectOnErrorInstance

Zabalí element Error.Wraps an onerror element

ProjectPropertyGroupTaskInstance

Zabalí vyhodnocenou vlastnost Property v rámci cíle.Wraps an unevaluated propertygroup under a target. NeměnnýImmutable.

ProjectPropertyGroupTaskPropertyInstance

Zabalí vyhodnocenou vlastnost v rámci objektu Property v cíli.Wraps an unevaluated property under an propertygroup in a target. NeměnnýImmutable.

ProjectPropertyInstance

Zabalí vyhodnocenou vlastnost pro účely sestavení.Wraps an evaluated property for build purposes. Přidání a odebrání prostřednictvím metod v objektu ProjectInstance.Added and removed via methods on the ProjectInstance object.

ProjectTargetInstance

Zabalí cílový element.Wraps a target element

ProjectTargetInstanceChild

Typ pro ProjectTaskInstance a ProjectPropertyGroupTaskInstance a ProjectItemGroupTaskInstance umožňující použití v jedné kolekci cílových podřízených objektůType for ProjectTaskInstance and ProjectPropertyGroupTaskInstance and ProjectItemGroupTaskInstance allowing them to be used in a single collection of target children

ProjectTaskInstance

Zabalí element úkolu.Wraps a task element

ProjectTaskInstanceChild

Typ pro TaskOutputItem a TaskOutputProperty umožňující použití v jedné kolekciType for TaskOutputItem and TaskOutputProperty allowing them to be used in a single collection

ProjectTaskOutputItemInstance

Zabalí element výstupní položky pod element Task.Wraps an output item element under a task element

ProjectTaskOutputPropertyInstance

Představuje element výstupní vlastnosti pod prvkem úkolu.Represents an output property element beneath a task element

RequestedProjectState

Rozhraní definující vlastnosti, položky a metadata zájmu BuildRequestData .Interface defining properties, items, and metadata of interest for a BuildRequestData.

TargetResult

Obsahuje položky výsledku pro jeden cíl a také celkový kód výsledku.Contains the result items for a single target as well as the overall result code.

Struktury

BuildManager.DeferredBuildMessage

BeginBuild(BuildParameters, IEnumerable<BuildManager.DeferredBuildMessage>)

Rozhraní

ITargetResult

Rozhraní představující výsledky pro konkrétní cílAn interface representing results for a specific target

Výčty

BuildRequestDataFlags

Příznaky poskytující další kontrolu nad žádostí o sestaveníFlags providing additional control over the build request

BuildResultCode

Celkové výsledky pro cíle a požadavkyOverall results for targets and requests

NodeAffinity

Ovládací prvky, kde musí být sestaveny projekty.Controls where projects must be built.

NodeEngineShutdownReason

Důvody, proč se uzel vypíná.Reasons for a node to shutdown.

ProjectInstanceSettings

Výčet pro řízení vytváření instance projektuEnum for controlling project instance creation

TargetResultCode

Kód výsledku pro daný cíl.The result code for a given target.

Delegáti

BuildSubmissionCompleteCallback

Zpětné volání používané pro příjem oznámení o dokončení sestavení.A callback used to receive notification that a build has completed.