BuildFinishedEventHandler Delegát

Definice

Typ obslužné rutiny pro události BuildFinishedEventType of handler for BuildFinishedEvent events

public delegate void BuildFinishedEventHandler(System::Object ^ sender, BuildFinishedEventArgs ^ e);
public delegate void BuildFinishedEventHandler(object sender, BuildFinishedEventArgs e);
type BuildFinishedEventHandler = delegate of obj * BuildFinishedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub BuildFinishedEventHandler(sender As Object, e As BuildFinishedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
BuildFinishedEventArgs

Obsahující BuildFinishedEventArgs data události.A BuildFinishedEventArgs that contains the event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro