BuildStartedEventHandler Delegát

Definice

Typ obslužné rutiny pro události BuildStartedEventType of handler for BuildStartedEvent events

public delegate void BuildStartedEventHandler(System::Object ^ sender, BuildStartedEventArgs ^ e);
public delegate void BuildStartedEventHandler(object sender, BuildStartedEventArgs e);
type BuildStartedEventHandler = delegate of obj * BuildStartedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub BuildStartedEventHandler(sender As Object, e As BuildStartedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
BuildStartedEventArgs

Obsahující BuildStartedEventArgs data události.A BuildStartedEventArgs that contains the event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro