Csc.ApplicationConfiguration Vlastnost

Definice

Vrátí informace o konfiguraci.Returns configuration information.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ ApplicationConfiguration { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ApplicationConfiguration { get; set; }
member this.ApplicationConfiguration : string with get, set
Public Property ApplicationConfiguration As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro