Csc.CallHostObjectToExecute Metoda

Definice

Zkompiluje projekt prostřednictvím objektu hostitele.Compiles the project through the host object.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 override bool CallHostObjectToExecute();
protected override bool CallHostObjectToExecute ();
override this.CallHostObjectToExecute : unit -> bool
Protected Overrides Function CallHostObjectToExecute () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud byla kompilace úspěšná; v opačném případě false .true if compilation succeeded; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda bude volána během provádění, pokud byl do úlohy předán objekt hostitele Csc .This method will get called during execution if a host object was passed to the Csc task.

Platí pro