Csc.DisabledWarnings Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví seznam upozornění, která mají být zakázána.Gets or sets the list of warnings to be disabled.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ DisabledWarnings { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DisabledWarnings { get; set; }
member this.DisabledWarnings : string with get, set
Public Property DisabledWarnings As String

Hodnota vlastnosti

String

Seznam upozornění, která mají být zakázána.The list of warnings to be disabled.

Poznámky

Další informace naleznete v tématu /nowarn (možnosti kompilátoru C#).For more information, see /nowarn (C# Compiler Options).

Platí pro