Csc.InitializeHostObject Metoda

Definice

Vrátí hodnotu stavu inicializace objektu hostitele, která indikuje, co by mělo být další akce.Returns a host object initialization status value that indicates what the next action should be.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 override Microsoft::Build::Utilities::HostObjectInitializationStatus InitializeHostObject();
protected override Microsoft.Build.Utilities.HostObjectInitializationStatus InitializeHostObject ();
override this.InitializeHostObject : unit -> Microsoft.Build.Utilities.HostObjectInitializationStatus
Protected Overrides Function InitializeHostObject () As HostObjectInitializationStatus

Návraty

HostObjectInitializationStatus

Hodnota stavu inicializace objektu hostitele, která indikuje, co by mělo být další akce.A host object initialization status value that indicates what the next action should be.

Poznámky

Tato metoda bude volána během provádění této úlohy, pokud byl do úlohy předán objekt hostitele Csc .This method will get called during execution of this task if a host object was passed to the Csc task.

Platí pro