Csc.LangVersion Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví verzi jazyka, který se má použít.Gets or sets the version of the language to use.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ LangVersion { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string LangVersion { get; set; }
member this.LangVersion : string with get, set
Public Property LangVersion As String

Hodnota vlastnosti

String

Verze jazyka, který se má použítThe version of the language to use.

Poznámky

Další informace naleznete v tématu /langversion (možnosti kompilátoru C#).For more information, see /langversion (C# Compiler Options).

Platí pro