Csc.ModuleAssemblyName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví sestavení, jehož neveřejné typy a. netmodule mají přístup.Gets or sets an assembly whose non-public types a .netmodule can access.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ ModuleAssemblyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ModuleAssemblyName { get; set; }
member this.ModuleAssemblyName : string with get, set
Public Property ModuleAssemblyName As String

Hodnota vlastnosti

String

Sestavení, jehož neveřejné typy a. netmodule mají přístup.An assembly whose non-public types a .netmodule can access.

Poznámky

Další informace naleznete v tématu /moduleassemblyname (možnost kompilátoru C#).For more information, see /moduleassemblyname (C# Compiler Option).

Platí pro