Csc.WarningsNotAsErrors Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví seznam upozornění, která nejsou považována za chyby.Gets or sets a list of warnings that are not treated as errors.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ WarningsNotAsErrors { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string WarningsNotAsErrors { get; set; }
member this.WarningsNotAsErrors : string with get, set
Public Property WarningsNotAsErrors As String

Hodnota vlastnosti

String

Seznam upozornění, která nejsou považována za chyby.The list of warnings that are not treated as errors.

Poznámky

Další informace naleznete v tématu /warnaserror (možnosti kompilátoru C#).For more information, see /warnaserror (C# Compiler Options).

Platí pro