GenerateDeploymentManifest.CreateDesktopShortcut Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví, zda je během instalace aplikace ClickOnce na ploše vytvořená ikona.Gets or sets whether an icon is created on the desktop during ClickOnce application installation.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool CreateDesktopShortcut { bool get(); void set(bool value); };
public bool CreateDesktopShortcut { get; set; }
member this.CreateDesktopShortcut : bool with get, set
Public Property CreateDesktopShortcut As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je během instalace na ploše vytvořená ikona; false v opačném případě.true if an icon is created on the desktop during installation; false otherwise.

Platí pro