GenerateDeploymentManifest.DisallowUrlActivation Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která označuje, jestli se má aplikace spouštět automaticky při otevření prostřednictvím adresy URL.Gets or sets a Boolean value that indicates whether the application should be run automatically when it is opened through a URL.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool DisallowUrlActivation { bool get(); void set(bool value); };
public bool DisallowUrlActivation { get; set; }
member this.DisallowUrlActivation : bool with get, set
Public Property DisallowUrlActivation As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud aplikaci lze spustit pouze z nabídky Start ; v opačném případě false .true if the application can only be started from the Start menu; otherwise, false.

Poznámky

Výchozí hodnota je false.The default value is false. Tato vlastnost se vztahuje pouze v případě, že Install je hodnota vlastnosti true .This property applies only when the Install property value is true.

Platí pro