GenerateDeploymentManifest.MinimumRequiredVersion Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která označuje, jestli uživatel může tuto aktualizaci přeskočit.Gets or sets a Boolean value that indicates whether the user can skip the update.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ MinimumRequiredVersion { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string MinimumRequiredVersion { get; set; }
member this.MinimumRequiredVersion : string with get, set
Public Property MinimumRequiredVersion As String

Hodnota vlastnosti

String

true Pokud uživatel může aktualizaci přeskočit; v opačném případě false .true if the user can skip the update; otherwise, false.

Poznámky

Pokud má uživatel verzi, která je starší než minimální požadavek, nemůže aktualizaci přeskočit.If a user has a version that is earlier than the minimum requirement, he cannot skip the update. Tento vstup platí pouze v případě, že hodnota Install vlastnosti je true .This input only applies when the value of the Install property is true.

Platí pro