GenerateDeploymentManifest.TrustUrlParameters Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která označuje, zda mají být pro aplikaci k dispozici parametry řetězce dotazu adresy URL.Gets or sets a Boolean value that indicates whether URL query-string parameters should be made available to the application.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool TrustUrlParameters { bool get(); void set(bool value); };
public bool TrustUrlParameters { get; set; }
member this.TrustUrlParameters : bool with get, set
Public Property TrustUrlParameters As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud by měly být k dispozici parametry řetězce dotazu adresy URL, musí být aplikace zpřístupněna. v opačném případě false .true if URL query-string parameters should be made available to the application; otherwise, false.

Poznámky

Výchozí hodnota je false , což znamená, že parametry nebudou k dispozici pro aplikaci.The default value is false, which indicates that parameters will not be available to the application.

Platí pro