GenerateManifestBase.AddEntryPointFromItem(ITaskItem, AssemblyReferenceType) Metoda

Definice

Přidá odkaz na vstupní bod k manifestu na základě zadané položky a typu odkazu na sestavení.Adds an entry point reference to the manifest, based on the specified item and the assembly reference type.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::AssemblyReference ^ AddEntryPointFromItem(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ item, Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::AssemblyReferenceType referenceType);
protected internal Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReference AddEntryPointFromItem (Microsoft.Build.Framework.ITaskItem item, Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReferenceType referenceType);
member this.AddEntryPointFromItem : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem * Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReferenceType -> Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReference
Protected Friend Function AddEntryPointFromItem (item As ITaskItem, referenceType As AssemblyReferenceType) As AssemblyReference

Parametry

item
ITaskItem

Položka, ze které má být vytvořen odkaz na vstupní bod, který má být přidán do manifestu.The item from which to create the entry point reference to add to the manifest.

referenceType
AssemblyReferenceType

Typ odkazu na sestavení vstupního bodu.The entry point assembly reference type.

Návraty

AssemblyReference

Odkaz na vstupní bod, který byl přidán do manifestu.The entry point reference that was added to the manifest.

Platí pro