GenerateManifestBase.CompareFrameworkVersions(String, String) Metoda

Definice

Porovná dvě verze .NET Framework a určí, která verze předchází druhé.Compares two .NET Framework versions and determines which version comes before the other one.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 int CompareFrameworkVersions(System::String ^ versionA, System::String ^ versionB);
protected internal int CompareFrameworkVersions (string versionA, string versionB);
member this.CompareFrameworkVersions : string * string -> int
Protected Friend Function CompareFrameworkVersions (versionA As String, versionB As String) As Integer

Parametry

versionA
String

První .NET Framework verze, která se má porovnat.The first .NET Framework version to compare.

versionB
String

Druhá .NET Frameworká verze, která se má porovnat.The second .NET Framework version to compare.

Návraty

Int32

Celočíselná hodnota, která určuje pozici pořadí řazení instance verze .NET Framework vzhledem k jiné instanci verze.An integer value that specifies the sort order position of a .NET Framework version instance relative to another version instance. Hodnota 0 znamená, že jsou dvě hodnoty stejné, hodnota-1 označuje, že versionA předchází versionB a hodnota 1 označuje, že se versionA nachází po versionB .A value of 0 means the two values are equal, a value of -1 indicates that versionA precedes versionB, and a value of 1 indicates that versionA comes after versionB.

Platí pro