GenerateManifestBase.Description Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví text popisu manifestu.Gets or sets the manifest description text.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ Description { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Description { get; set; }
member this.Description : string with get, set
Public Property Description As String

Hodnota vlastnosti

String

Text popisu manifestuThe manifest description text.

Platí pro