GenerateManifestBase.EntryPoint Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví odkaz na spravované sestavení nebo manifest ClickOnce, který je vstupním bodem manifestu.Gets or sets the managed assembly or ClickOnce manifest reference that is the entry point to the manifest.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ EntryPoint { Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ get(); void set(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ value); };
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem EntryPoint { get; set; }
member this.EntryPoint : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem with get, set
Public Property EntryPoint As ITaskItem

Hodnota vlastnosti

ITaskItem

Odkaz na spravované sestavení nebo manifest ClickOnce, který je vstupním bodem aplikace.The managed assembly or ClickOnce manifest reference that is the entry point to the application.

Platí pro