GenerateManifestBase.OnManifestResolved(Manifest) Metoda

Definice

Při implementaci v odvozené třídě nastaví vyřešené vlastnosti manifestu.When implemented in a derived class, sets resolved manifest properties.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 abstract bool OnManifestResolved(Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::Manifest ^ manifest);
protected abstract bool OnManifestResolved (Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.Manifest manifest);
abstract member OnManifestResolved : Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.Manifest -> bool
Protected MustOverride Function OnManifestResolved (manifest As Manifest) As Boolean

Parametry

manifest
Manifest

Manifest, pro který chcete nastavit vlastnosti.The manifest to set properties for.

Návraty

Boolean

true Pokud při nastavení vlastností manifestu nedojde k žádným chybám; v opačném případě false .true if no errors occurred when the manifest properties are set; otherwise, false.

Poznámky

Například vyřešené vlastnosti manifestu jsou Vydavatel a produkt.For example, resolved manifest properties are the publisher and product.

Platí pro