GenerateManifestBase.TargetFrameworkVersion Vlastnost

Definice

Cílová .NET Framework.NET Framework verze projektu.The target .NET Framework.NET Framework version for the project.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ TargetFrameworkVersion { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string TargetFrameworkVersion { get; set; }
member this.TargetFrameworkVersion : string with get, set
Public Property TargetFrameworkVersion As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který představuje .NET Framework.NET Framework verzi.A string that represents the .NET Framework.NET Framework version.

Poznámky

Výchozí hodnota je prázdná, což znamená, že neexistuje žádné filtrování odkazů na základě cílové architektury.The default value is empty, which means there is no filtering for the references based on the target framework.

Platí pro